Obchodní podmínky

1. Definice pojmů
1.1. Obchodní podmínky jsou tyto všeobecné podmínky internetových stránek (webové aplikace) milujemse.cz a jsou nedílnou součástí smlouvy.
1.2. Práva duševního vlastnictví jsou všechna práva duševního vlastnictví, zejména autorská práva k audiovizuálnímu dílu, k dílu audiovizuální použitému, k dílu slovesnému, hudebnímu, grafickému, souborné a další autorská práva, práva výkonných umělců k uměleckým výkonem a další práva související s autorským právem, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvem pokud obchodní firmě, práva k doménovým jménům, práva k důvěrným informacím, práva k obchodnímu tajemství, práva k průmyslovým vzorem a práva v oblasti nekalé soutěže, stávající kdekoliv ve světě, ať už zaregistrovaná nebo neregistrované.
1.3. Provozovatel internetových stránek (webové aplikace) milujemse.cz je David Reicher, IČO 88759628, se sídlem Petrovice 214, 679 02, Petrovice, info@milujemse.cz.
1.4. Uživatel je fyzická osoba, která využívá služeb internetových stránek milujemse.cz.
1.5. Smlouva je smlouva o užívání služeb nabízených internetovou stránkou milujemse.cz uzavřena elektronicky mezi Uživatelem a Provozovatelem registrací na stránce milujemse.cz.

2. Smlouva a Obchodní podmínky
2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání služeb milujemse.cz.
2.2. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
2.3. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Internetové stránky ( webová aplikace ) milujemse.cz
3.1. Milujemse.cz je internetovou stránkou (webovou aplikací), jejímž prostřednictvím je uživatelem umožněno vytvořit si vlastní svatební internetovou stránku na přidělené subdoméně.
3.2. Provozovatel internetové stránky milujemse.cz zajišťuje její údržbu a správu.

4. Ochrana práv a oprávněných zájmů milujemse.cz
4.1. Internetová stránka milujemse.cz stejně jako grafická podoba internetových stránek, obsah umístěný na internetových stránkách milujemse.cz a jejich struktura jsou autorskými díly, ke kterým vykonává veškerá majetková práva Provozovatel.
4.2. Jakékoliv použití těchto autorských děl nebo jejich částí, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, zpřístupnění veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele.
4.3. Použití autorských práv bez souhlasu Provozovatele je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ao změně některých zákonů (autorský zákon). Provozovatel má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Provozovatele, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.
4.4. Uživatelé nemají, v souvislosti s používáním webové aplikace, oprávnění užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce a chod webové aplikace milujemse.cz nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat infrastrukturu internetových stránek milujemse.cz.

5. Všeobecné podmínky používání milujemse.cz
5.1. Práva a povinnosti Uživatele
5.1.1. Registrovat se jako Uživatel smí fyzická osoba.
5.1.2. Webovou aplikaci smí využívat Uživatel za účelem vytvoření svého vlastního svatebního webu na subdoméně a následného pozvání hostů.
5.1.3. Uživatel smí webovou aplikaci milujemse.cz využívat pouze v souladu s dobrými mravy, platným právním řádem a těmito Obchodními podmínkami.
5.1.4. Uživatel je také oprávněn požádat o odstranění všech svých informací z databází milujemse.cz.
5.1.5. Uživatel výslovně nesmí:
5.1.5.1. Uvádět falešné, nesprávné, klamavé nebo zavádějící údaje o své nebo o jiné osobě nebo údaje o jiné osobě (včetně fotografií či audiovizuálních záznamů), ke kterým nemá výslovný souhlas s jejich uvedením ve webové aplikaci milujemse.cz;
5.1.5.2. Rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat ve webové aplikaci milujemse.cz nebo jinak sdělovat prostřednictvím webové aplikace milujemse.cz veřejnosti obsah, který by mohl mít za následek porušení Práva duševního vlastnictví jiných osob nebo by porušoval soukromí jednotlivců nebo osobní práva (zejména nesmí vkládat fotografie, jejichž není autorem nebo k jejichž zveřejnění nemá příslušný souhlas);
5.1.5.3. Vkládat nebo zveřejňovat informace a data, která mohou být v rozporu s dobrými mravy, urážlivé, diskriminační, vulgární, xenofobní, rasistické, sexistické či, podle názoru Provozovatele, jinak napadající nebo způsobilé přivodit jinému újmu;
5.1.5.4. Poškozovat dobré jméno milujemse.cz;
5.1.5.5. Rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat ve webové aplikaci milujemse.cz nebo jinak sdělovat prostřednictvím webové aplikace milujemse.cz veřejnosti obsah, který má citlivou povahu;
5.1.6. Uživatelé, kterým byla Provozovatelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace (ukončená Smlouva), se bez souhlasu Provozovatele nemohou na milujemse.cz znovu registrovat, přestože splňují všeobecné podmínky registrace podle těchto Obchodních podmínek.

6. Práva a povinnosti Provozovatele
6.1. V případě, že Uživatel neplní své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek, případně z právních předpisů vztahujících se k činnosti Uživatele ve webové aplikaci milujemse.cz, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy (zrušit uživatelský účet) s okamžitou účinností a / nebo odstranit či upravit svatební stránku uživatele a / nebo deaktivovat uživatelský účet. Provozovatel není povinen v takovém případě vrátit uživateli poplatky zaplacené Uživatelem dle Smlouvy.
6.2. Milujemse.cz má právo okamžitě zrušit uživatelský účet a odstranit svatební stránku uživatele nebo deaktivovat uživatelský účet, pokud by svatební web mohl být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst milujemse.cz.
6.3. Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání webové aplikace milujemse.cz nebo na uzavření Smlouvy. Milujemse.cz si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

7. Registrace demoverze
7.1. Pro účely vytvoření svatebního webu musí Uživatel provést registraci, při které zadá svou emailovou adresu, jméno a příjmení ženicha a nevěsty a případně vyplní nepovinné pole s datem svatby. Uživatel se může také zaregistrovat pomocí sociální sítě Facebook nebo Google+.
7.2. Uživatel odesláním formuláře souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.
7.3. Uživatel není oprávněn uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Pokud Uživatel uvede nepravdivé nebo zavádějící údaje, pak může být jeho účet deaktivován nebo zrušen a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů.

8. Uživatelský účet a demoverze webové aplikace
8.1. Uživatel má v demoverzi i v plné verzi přístup ke svým datům. A údajům, které vyplnil v rámci vytváření svého svatebního webu a může je měnit.
8.2. Uživateli je po dobu následujících 14 dnů od registrace k dispozici demoverze, pak bude vyzván na objednání plné verze webové aplikace.
8.3. V rámci demoverze není uživateli umožněno rozeslat pozvánky svatebním hostům, pro tyto účely je třeba zakoupit plnou verzi.
8.4. Uživatelům je zakázána dispozice s uživatelským účtem jiného uživatele.

9. Plná verze webové aplikace
9.1. Uživateli je v demoverzi dostupná možnost kdykoliv objednat plnou verzi webové aplikace na dobu určitou - 12 kalendářních měsíců, která je podmíněna zaplacením poplatku ve výši 550 Kč.
9.2. Plná verze umožňuje uživateli rozeslat pozvánky hostům a provozovat svatební web na subdoméně.

10. Platební podmínky
10.1. Při objednání plné verze je Uživatel vyzván k zaplacení uvedeného poplatku prostřednictvím převodu na bankovní účet. Informace o platbě budou uživateli poslány na mailovou adresu.

11. Ochrana osobních údajů
11.1. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, platnému v ČR, který je ekvivalentní k zákonu č. 122/2012 Sb. O ochraně osobních údajů, platnému v ČR.
11.2. Uživatel dává svou registrací Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci za účelem poskytování služeb dle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy, za účelem vedení evidence Uživatelů a za účelem vedení přehledu o platbách Uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení.
11.3. Uživatel má právo být informován, jaké osobní údaje o něm Provozovatel shromažďuje. Všechny tyto údaje má k dispozici na svém svatebním webu. Pokud Uživatel zjistí, že jsou uchovávány údaje nepravdivé nebo neúplné, má zejména právo požadovat jejich blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci.
11.4. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči milujemse.cz.
11.5. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení, a to emailem zaslaným na adresu: info@milujemse.cz.
11.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů může vzít Uživatel kdykoli zpět. V tom případě však Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy (registrace Uživatele bude Provozovatelem zrušena).

12. Ukončení smlouvy
12.1. Smlouva na plnou verzi webové aplikace se uzavírá na dobu určitou - 12 měsíců počínaje dnem zaplacení poplatku.
12.2. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že se Uživatel dopustí prokazatelného podstatného porušení smluvní povinnosti; nebo nepodstatného porušení smluvní povinnosti a ani na výzvu Provozovatele nesplní svou povinnost v dodatečné přiměřené lhůtě.

13. Odstoupení od smlouvy
13.1. Uživatel má právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od zpřístupnění plné verze služby. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli odeslány ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy Uživatel informuje Provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na info@milujemse.cz .
13.2. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 13.1 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Svatební web je deaktivován a následně zcela vymazán.
13.3. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 13.1 obchodních podmínek vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Uživatele přijal.

14. Závěrečná ustanovení
14.1. Obchodní podmínky se řídí slovenskými právem.
14.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.